بازیابی کلمه عبور

موبایل:
حدیثی از پیامبر اعظم : بهترین ازدواجها آن است كه آسان تر انجام گیرد .
تمامی حقوق متعلق به لاو ایران هست.